Słownik pojęć

 • Pożyczka – są to pieniądze pozyskane przez Pożyczkobiorcę od Pożyczkodawcy na podstawie umowy pożyczkowej ( cywilno – prawnej ), bez podania celu jej wykorzystania.
 • Pożyczki prywatne (pozabankowe) – poza bankiem, prywatne środki finansowe udzielane przez osoby prywatne, głównie inwestorów, pożyczki te nie mają nic wspólnego z bankiem. Termin „pożyczka pozabankowa” jest formą pożyczki społecznościowej.
 • Akt notarialny – Akt notarialny to bardzo formalny dokument. Sporządzać go może tylko i wyłącznie notariusz lub asesor notarialny. Ponadto akt notarialny musi zawierać ściśle określone elementy. Budowę aktu notarialnego reguluje ustawa prawo o notariacie.
 • Kredyt krótkoterminowy – kredyt, którego okres kredytowania – spłaty wynosi do 1 roku.
 • Weksel własny in blanco – weksel własny in blanco jest papierem wartościowym o określonej ściśle przez prawo formie,  charakteryzujący się tym, że umieszczenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę  zobowiązania wekslowego. Jest on częściowo wypełniony przez wystawcę, jednak zawierać  powinien: nazwę weksel w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono; podpis  wystawcy weksla, w przypadku składania weksla wraz z poręczeniem podpis poręczyciela,  klauzulę dodatkową bez protestu (nieobligatoryjnie); określenie charakteru weksla -weksel  własny (sola weksel), bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, oznaczenie domicyliatu (miejsca  płatności weksla).
 • Pożyczka bez BIK/BIG/KRD – pożyczka udzielana na zasadach społecznościowych przez osoby prywatne, bez korzystania z danych Biura Informacji Kredytowej, Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Dłużników, a więc bez sprawdzania wiarygodności Klienta w powyższych instytucjach.
 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygadnianiu klienta banku. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK jest tzw. scoring kredytowy,
  BIK wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach gospodarki tworząc i rozwijając narzędzia oceny kondycji finansowej ich klientów.
 • BIG – Biuro informacji gospodarczej (BIG) – instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach.
 • KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej, Do jego zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o dłużnikach. Zgodnie z najnowszą ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) mogą je przekazywać i pobierać osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy podpiszą z KRD umowę. Celem uchwalenia ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i powołania Krajowego Rejestru Długów była chęć ograniczenia
  szkodliwego dla gospodarki zjawiska zatorów płatniczych.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przewłaszczenie to jedna z form zabezpieczenia zobowiązania polegające na tym iż np. dłużnik będący właścicielem nieruchomości przenosi na koszt właściciela prawo własności tej rzeczy. W przypadku gdy dług zostanie w terminie spłacony to wówczas przeniesienie własności traci moc i w tym wypadku dłużnik na powrót staje właścicielem rzeczy.

ZADZWOŃ 793-609-190
lub
zostaw numer, a my oddzwonimy
i wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email *

Numer telefonu

Akceptuje politykę prywatności

Zostaw kontakt!